Cookies

Informácie k používaniu cookies

Prevádzkovateľom tejto webstránky je spoločnosť Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO 35 815 353, zápis v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 24429/B (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“),
email: gdpr@bppb.sk

Spoločnosť používa nasledovné cookies:

Technické cookies – tlačítko, ktoré je default zakliknuté ako zapnuté – nemožnosť zvoliť vypnuté
Analytické cookies – pridať tlačítko na možnosť voľby zapnuté/vypnuté (prednastavené ako vypnuté)
Marketingové cookies – pridať tlačítko na možnosť voľby súhlas/nesúhlas (prednastavené ako vypnuté)

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Cookies neslúžia na vašu identifikáciu a výlučne prostredníctvom súborov cookie nie je možné vás osobne identifikovať, ani kontaktovať. Osobná identifikácia nie je možná ani prostredníctvom webových stránok tretích strán/poskytovateľov analýzy.
Kategórie príjemcov: Informácie získané na základe súborov cookie nebudú zdieľané s tretími stranami.

Práva dotknutej osoby

a) právo na informácie,
b) právo odvolať súhlas užívateľa prostredníctvom záložky „Nastavenia cookies“ v dolnej časti nášho webu,
c) právo na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov prostredníctvom Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade, ak by používanie súborov cookies na našom webe bolo vyhodnotené ako spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba má tiež právo na: a/ prístup k osobným údajom, b/ na opravu, c/ na vymazanie, d/ na obmedzenie spracúvania, vrátane odvolania súhlasu, e/ na namietanie spracúvania, f/ na prenosnosť osobných údajov, g/ na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spôsobu, akým používame súbory cookies nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenej emailovej adrese.