Reklamačný poriadok

Článok I – Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO 35 815 353, zápis v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 24429/B a v zozname správcov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky pod číslom 141 (ďalej len „bytový podnik“), týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

1.2 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti voči bytovému podniku zo strany spotrebiteľa za vadu tovaru alebo služby, ktoré boli alebo sú spotrebiteľovi ako reklamujúcej osobe poskytnuté na základe zmluvy uzatvorenej s bytovým podnikom (ďalej len „reklamácia“).

1.3 Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej s bytovým podnikom nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.4 Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti bytového podniku a spotrebiteľova uplatňujúceho si reklamáciou voči bytovému podniku (ďalej len „reklamujúci“).

1.5 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania zo strany bytového podniku odovzdaním opraveného tovaru alebo služby, výmenou tovaru alebo služby, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie (ďalej len „vybavenie reklamácie“). 

Článok II – Právo na uplatnenie reklamácie

2.1 Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu voči bytovému podniku v prípade existencie vád (napr. nedodanie dojednaného množstva, akosti či vyhotovenia) alebo výhrad súvisiacich s plnením dohodnutým v uzatvorenej zmluve alebo v súvislosti s dohodnutými prácami, dodanými tovarmi alebo službami, poskytnutými zo strany bytového podniku.

2.2 Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu voči bytovému podniku bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vadu zistiť, najneskôr však v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a pri zhotovení stavby 36 mesiacov, inak mu nároky zo zodpovednosti za vadu voči bytovému podniku zaniknú.

2.3 Z uplatnenej reklamácie musí byť zrejmé:
(i) kto ju uplatňuje, t. j. identifikácia reklamujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu a korešpondenčná adresa, ak je iná ako adresa trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne aj telefonický kontakt a e-mail,
(ii) identifikácia reklamovaného tovaru alebo služby,
(iii) identifikácia vady, ktorá sa podanou reklamáciou uplatňuje a
(iv) čoho sa reklamujúci domáha.
Reklamujúci je povinný doložiť k reklamácii aj všetky doklady alebo ich kópie, ktoré súvisia s reklamovanou službou alebo tovarom a preukazujú ním tvrdené skutočnosti.

2.4 V prípade, ak reklamácia neobsahuje všetky údaje potrebné pre riadne vybavenie reklamácie alebo k nej neboli pripojené doklady preukazujúce tvrdenia reklamujúceho, tak bytový podnik do 10 dní vyzve reklamujúceho na ich doplnenie v lehote 30 dní. Ak reklamujúci pripojil k reklamácii fotokópie dokladov, je bytový podnik oprávnený vyzvať reklamujúceho na predloženie ich originálov alebo úradne osvedčených kópii, ak predložené kópie sú v rozpore s dokladmi alebo informáciami, ktorými disponuje bytový podnik.

2.5 Bytový podnik nezodpovedá za vady tovaru alebo služby, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby, ak:
(i) tieto tovary alebo služby neboli predmetom zmluvného vzťahy medzi bytovým podnikom a reklamujúcim,
(ii) vadu spôsobil reklamujúci alebo tretia osoba,
(iii) vznikli nesprávnym používaním tovaru alebo služby,
(iv) boli spôsobené použitím tovaru alebo služby v rozpore s účelom, na ktorý sú určené,
(v) boli spôsobené nevhodnou alebo zanedbanou údržbou,
(vi) reklamujúci bol o vade vopred informovaný,
(vii) reklamácia odporuje povahe tovaru alebo služby,
(viii) sa preukáže, že nejde o žiadnu vadu reklamovaného tovaru alebo služby.

2.6 Za reklamáciu sa nepovažuje podanie reklamujúceho, ktoré po obsahovej stránke nie je reklamáciou, jedná sa najmä o:
(i) žiadosť o identifikáciu platby,
(ii) žiadosť o identifikáciu príkazcu platby,
(iii) žiadosť o identifikáciu príjemcu platby,
(iv) žiadosť o vrátenie platby,
(v) žiadosť o preverenie resp. prešetrenie správnosti zaúčtovania platby; pokiaľ z jej obsahu nevyplýva, že reklamujúci vytýka nesprávnosť zaúčtovania platby,
(v) žiadosť o zrušenie platby pripravenej na odoslanie,
(vi) žiadosť o kópiu alebo výpis pokladničného dokladu,
(viii) podnet na zlepšenie poskytovaných služieb,
(ix)žiadosť informačného charakteru, ktorej predmetom nie je preverenie resp. prešetrenie správnosti alebo kvality tovaru alebo služby,
(x) sťažnosť,
(xi) nesúhlas s rozhodnutím orgánov bytového podniku, 
(xii) vyžiadanie potvrdenia na úradné účely,
(xiii) vyžiadanie potvrdenia o zrealizovanej platbe,
(xiv) vyžiadanie potvrdenia o prijatej platbe,
(xv) vyžiadanie potvrdenia alebo vyhlásenia od bytového podniku ako správcu bytového domu o stave nedoplatkov na byte alebo nebytovom priestore,
(xvi) vyžiadanie potvrdenia o upustení od výkonu záložného práva,
(xvii) stanovisko reklamujúceho k oznámeniu o započítaní.

Článok III – Miesto a forma uplatnenia reklamácie

3.1 Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu:
(i) písomne alebo ústne v sídle bytového podniku v pracovné dní počas stránkových hodín, ktoré sú zverejnené na verejne prístupnom vchode do sídla bytového podniku ako aj na webovom sídle bytového podniku www.bppb.sk ,písomným podaním adresovaným bytovému podniku listine na adresu jeho sídla: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava alebo
(ii) elektronicky na e-mail: podatelna@bppb.sk.

Článok IV – Potvrdenie o uplatnení reklamácie

4.1 Bytový podnik pri uplatnení reklamácie vydá reklamujúcemu potvrdenie o podanej reklamácii. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, tak bytový podnik doručí reklamujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď a ak to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

4.2 Bytový podnik nemusí potvrdenie o uplatnení reklamácie doručovať reklamujúcemu, ak ten má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napríklad doručenkou alebo odoslaným e-mailom.

4.3 Bytový podnik vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok V – Možnosti výberu spôsobu vybavenia reklamácie

5.1 V prípade, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má reklamujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Reklamujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým bytovému podniku nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.2 Bytový podnik môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to reklamujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

5.3 V prípade, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má reklamujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú reklamujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však reklamujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5.4 V prípade, ak ide o iné neodstrániteľné vady, má reklamujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.5 Za odstrániteľnú vadu tovaru sa považuje vada tovaru odstránením ktorej neutrpí kvalita, vzhľad ani úžitkové vlastnosti tovaru. Za odstrániteľnú vadu služby sa považuje vada, ktorej odstránením neutrpí kvalita služby.

5.6 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru alebo služby a ktorú nemožno odstrániť.

Článok VI – Vybavenie reklamácie

6.1 Bytový podnik je povinný na základe rozhodnutia spotrebiteľa ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie určiť spôsob vybavenia reklamácie a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.2 Bytový podnik je povinný po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, okrem prípadu, kedy sa vyžaduje odborné posúdenie vady. V prípade, ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, bytový podnik vydá spotrebiteľovi do 30 dní od uplatnenia reklamácie doklad o spôsobe vybavenia reklamácie a doklad o vybavení reklamácie bezodkladne po doručení odborného posúdenia a jeho spracovaní na účely vybavenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie bytovým podnikom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie bytovým podnikom; najneskôr však od momentu, kedy bytový podnik znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie.

6.3 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.4 Ak reklamujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od jeho kúpy, tak bytový podnik môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže bytový podnik od reklamujúceho vyžadovať úhradu nákladov za odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Bytový podnik je tiež povinný poskytnúť reklamujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.5 Ak reklamujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a bytový podnik ju zamietol, tak v doklade o vybavení reklamácie reklamujúcemu uvedie, komu môže poslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar poslaný na odborné posúdenie určenej osobe, tak náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša bytový podnik bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak reklamujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť bytového podniku za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Bytový podnik je povinný reklamujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.6 Dôvodom na zamietnutie reklamácie je najmä to, že:
(i) reklamácia bola podané oneskorene,existencia vady sa
(ii) nepreukázala,vada bolo spôsobená nesprávnym používaním
(iii) tovaru alebo služby,
(iv) vada bolo spôsobená neodborným zásahom reklamujúceho alebo tretej osoby,
(v) tovar bol nesprávne skladovaný,
(vi) reklamácia sa týka vady, s ktorou bol tovar alebo služba prevádzaná/poskytovaná a reklamujúci bol o nej vopred informovaný,
(vii) sa znovu uplatnila totožná reklamácia a to bez akejkoľvek skutkovej alebo právnej novoty.

6.7 Bytový podnik reklamáciu odmietne, ak reklamácia bola podaná:
(i) neoprávnenou osobou,
(ii) neobsahuje všetky údaje, potrebné pre riadne vybavenie reklamácie a reklamujúci tieto údaje nedoplnil ani v dodatočnej 30 dňovej lehote od výzvy bytového podniku.
O odmietnutí reklamáciu bytový podnik písomne upovedomí reklamujúceho, ak sú mu jeho kontaktné údaje známe.

6.8 Bytový podnik je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť až odo dňa prevzatia predmetu reklamácie bytovým podnikom.

6.9 V prípade, ak reklamujúci nie je spokojný so spôsobom ako bytový podnik vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, tak má právo obrátiť sa na súd. Okrem toho má reklamujúci možnosť obrátiť sa aj na subjekt alternatívneho riešenia sporov, medzi ktoré patria:

(i) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, so sídlom Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava, pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť,
(ii) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, so sídlom Továrenská 7, 828 55 Bratislava, pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku,
(iii) Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, pre spory neuvedené v bodoch (i) a (ii) tohto odseku, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb,právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov.
(iv) vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Článok VII – Záverečné ustanovenia

7.1 Tento reklamačný poriadok sa nachádza v sídle bytového podniku na viditeľnom mieste pre každého návštevníka na recepcii a tiež aj na webovom sídle bytového podniku www.bytovypodnikpb.sk .

7.2 Vzťahy medzi reklamujúcim a bytovým podnikom, ktoré nie sú upravené zmluvou alebo týmto reklamačným poriadkom, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.3 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.07.2023, týmto dňom zároveň strácajú platnosť reklamačné poriadky bytového podniku platné pred účinnosťou tohto reklamačného poriadku.