Sadzobník

kolko to stojí

Akútna porucha?

Sazobník

Sazobník úkonov a taríf za služby poskytované nad rámec uzatvorených zmlúv

Číslo Úkon Tarifa s DPH
1 Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A4 0,25
2 Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A4 0,40
3 Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A3 0,30
4 Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A3 0,50
5 Poplatok za vystavenie potvrdenia pre potreby katastra nehnuteľností pri prevode vlastníctva bytu 8,00
6 Poplatok za vydanie potvrdenia o veku bytového domu na základe požiadaviek vlastníkov, resp. nájomníkov 8,00
7 Poplatok za potvrdenie pre sociálne účely zdarma
8 Poplatok za vystavenie potvrdenia o vyrovnaní záväzkov 8,00
9 Poplatok za ostatné potvrdenia 8,00
10 Príprava podkladov na žalobu 60,- Eur/ hodina
11 Vyhotovenie výpočtového listu (mesačný zálohový predpis) na vlastnú žiadosť
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1
3,00
12 Vyhotovenie náhradných základných dokumentov od bytu a nebytového priestoru (nájomná zmluva, zmluva o výkone správy)
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1
6,00
15 Vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre prenajímateľov – podnikateľov 30,00
16 Poplatok za účasť na každej schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 50,00
17 Vydanie stanoviska k stavebným úpravám 10,00
18 Zabezpečenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva 15,00
19 Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) 20,00 + kolok
21 Vyhotovenie opravného rozúčtovania ročných nákladov za služby na žiadosť vlastníkov alebo z pochybenia vlastníka/ov 12 EUR/byt
22 Administratívny poplatok – úverový účet (štvrť ročne) 19,50
22 Vyhotovenie zmluvy podľa požiadaviek (nájomnej, mandátnej… a pod.)FO 30,00
23 Vyhotovenie zmluvy podľa požiadaviek (nájomnej, mandátnej… a pod.) PO
60,00
24a Poplatok za ročné rozúčtovanie 5,00
24b zaslanie ročného rozúčtovania mailom
24c zaslanie poštou (balné a poštovné) 3,00
25 Poplatok za odpočet vodomeru 3,00
26 Poplatok za rozúčtovanie nákladov UK (byt a NP) 15,00
  POPLATKY ZA ONESKORENÉ PLATBY (riadia sa internou smernicou)  
27 Pripomienka platby – mailom / sms
28 Pripomienka platby – poštou 1,00
29 1. Upomienka 10,00
30 2. Upomienka 20,00
31 Výzva na zaplatenie 50-150,00
32 Predžalobná výzva podľa cenníka advokátskej kancelárie

Tento cenník nadobudol platnost 1.7.2023

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Správca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny predmetného sadzobníka